Vodoznaky na bankovkách – základní klasifikace (diference)

Datum vydání: 8. 3. 2014Již dříve jsme referovali (M a B;5,2012) o jednom z ochranných prvků používaném na bankovkách,vodoznaku. Hned v úvodu bychom rádi upozornili, že vodoznak nelze zaměňovat s průsvitkou, odborně filigránem. Ten je možný označit podobným termínem, kterým je vodotisk nebo průsvitka. Jde o kompletní obraz, který se při pohledu z A a R bankovky odlišuje. Pouze při prosvícení (pohledem přes světlo) tvoří kompletní obraz.


Vodoznak je rozlišen do několika kategorií. Jednou z významných forem vodoznaku je varianta figurální, nebo též figuriální. Vodoznak obecně vzniká, velice jednoduše popsáno, pochopitelně při výrobě bankovek, ve fázi, kterou označujeme jako mokrou. Je použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak, tj. kombinace pozitivního (tmavého; profilometricky pozitivního; vystupujícího nad úroveň povrchu) a negativního (světlého; profilometricky negativního; zanořeného pod úroveň povrchu) pole s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí. Podobným nebo shodným způsobem dochází k nanášení základního motivu na bankovní papír. Proto i ten má znaky profilometrie (pozitivní vystupující nad úroveň a negativní, zanořující se do bankovního papíru).

Nyní k figuriálnímu vodoznaku ( FIV*). Ten je možné rozdělit na vodoznak portrétový a grafický ( FIWg**). V případě FIW portrétového (FIWp) je nutné rozdělit jej na vodoznaky přímé ( FIWp1 ;souhlasné) a nepřímé ( FIWp2 ;nesouhlasné). U souhlasných vodoznaků je použitý portét totožný z hlavním motivem bankovky (viz Syrie; Pick#111; Česká republika;Pick#27). Naopak u nesouhlasných vodoznaků je zcela odlišný charakter (vzhled) vodoznaku od základního motivu konkretní bankovky (např. Tanzanie;Pick#40 nebo Uruguay Pich#81).

* watermark figural
** do skupiny FIWg se zařazují veškeré vodoznaky, mající charakter odlišný od vodoznaků portrétových. Také platí, že i tato skupina může být v kategorii přímé a nepřímé

Jak FIVp1 tak také FIVp2 se dále mohou vyskytovat (v kombinaci či samostatně) ve variantě nominální (FIWp1,2 N), signatorní (FIWp1,2 S) a nebo kombinované (FIWp1,2 C). Do kategorie kombinovaných vodoznaků se zařazují také tzv. vodoznaky tiskové (FIVp1,2T), které jsou doplněny kupříkladu zkratkou centrální banky toho kterého státu ***.

Pochopitelně není možné na tomto místě vzpomenout všech dalších subvariant vodoznaků. V případě vodoznaku se v odborné literatuře zmiňuje ještě významná forma vodoznaků faunistických (A) (FIWp1,2CFa;ve vodoznaku zvíře) , floristických (FIWp1,2CFL; ve vodoznaku rostlina či plodina (B)) a znakových (C) (FIWp1,2CMmarking; ve vodoznaku znak, symbol, erb) ****, byť logičtější je zařazení těchto tří forem vodoznaků do skupiny vodoznaků grafických (FIWg). Za jednoznačně grafické vodoznaky se považují takové, kde je základní motiv bankovky vytvořen kupříkladu kresbou a tento obraz je součástí vodoznaku. Varianty FIWg se vyskytují v totožných kombinacích, jako tomu je u vodoznaků FIWp1-2(N,S,C a T).Ještě je potřebné doplnit, že forma a typ vodoznaků se mohou, a také tomu tak je, vyskytovat společně (viz např.bankovka Jamajky; viz níže)

*** Watermark Database of the Dutch University Institute for Art History
**** Bernstein The Memory of Paper, Watermark Database


Pozn.: vpravo profilometricky pozitivní portrét dominující pravé straně na A bankovky (ostatní viz dále). Je pochopitelné,jak jsme uvedli výše, že může docházet a také tomu tak je, že jsou motivy vodoznaků vzájemně kombinovány.Za příklad FIWp1,2 zmíníme bankovku Syrie,Pick#111 z roku 1997(1000 syrských liber). Hlavním motivem je portret prezidenta Hafiz al-Assada. Zcela shodný je obraz vodoznaku (viz výše). V tomto případě se jedná o prostý portrétový vodoznak typu FIWp1, protože hodnota nominálu není ve vodoznaku uvedena a ten není ani ničím jiným doplněn.

Další variantou je vodoznak FIWp1N, na kterém je patrný souhlasný nosný motiv (portret) a vodoznak je doplněn informací o nominální hodnotě bankovky. Takový vodoznak můžeme spatřit kupříkladu na bankovce Malawi, Pick#60, 200 kwacha z roku 2012.


Jako zástupce bankovek s vodoznakem tiskovým uvádíme bankovku o nominální hodnotě 20 tala, Samoa.


Do kategorie signatorních (FIWp1S) bankovek lze zařadit bankovku Turkmenistánu o nominální hodnotě 1000 manat (Pick#20) z roku 2005. Vodoznak je z kategorie FIWp1S. Vodoznak kategorie FIWp1T nalezneme také na bankovce Tonga,2 pa´anga z roku 2009 a ostatních nominálech této emise (ND 2008 & 2009 King Siaosi (George) Tupou V Issue;Pick#38). Vodoznak této bankovky je však ještě doplněn zkratkou centrální emitentní banky (NRBT; National Reserve Bank of Tonga).


Jako bankovku nesouhlasnou (nepřímou; FIWp2) označujeme bankovku s odlišností základního motivu a vzhledu vodoznaku. Takovou je například bankovka Tanzanie, 500 šilinků (Pick#40) z roku 2005 (ND). Základním motivem je portret Amani Abeid Karumena, nýbrž vodoznak znázorňuje bývalého tanzánského prezidenta Juliuse Kambarage Nyererea, který byl zobrazen v podstatě na všech emisích bankovek Tanzanie až do roku 2006 (př. Pick#36a-b;2003 a 2006). Vodoznak má charakter vodoznaku nominálního (FIWp2N).


Další příklad můžeme zmínit bankovku Keni, kde na místo nosného motivu je ve vodoznaku vyobrazena hlava lva. Přitom portrétovým motivem bankovek Keni jsou portréty prezidentů Mzee Jomo Kenyatty (1966 - 1978 a 2003 - současnost) a Daniela Toroitich Arap Moia (1981 - 2002). Vodoznaky jsou jednak typu FIWp2 (bez uvedeného nominálu;Pick#36a 1]) a také mající charakter FIWp2N (s uvedeným nominálem;Pick#48d;100 šilinků).


Jak jsme uvedli výše, profilometricky pozitivní nemusí být pouze vodoznak, ale také základní motiv bankovky.
Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz