Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)


Sběratelé moderních asijských bankovek, kupříkladu Libanonu, Filipín, Nepálu či Indie dobře znají poměrně složitou otázku zařazení jednotlivých položek. SCWPM ani ve svých dřívějších vydáních tuto práci sběratelům neulehčil. Stejná situace je také v posledním výtisku z roku 2013 (SCWPM;19thEd). Jinak tomu není ani, nebo možná především, u bankovek Thajska. Poslední dobou se studiu thajských bankovek věnujeme poměrně detailně a po konzultaci s kolegy Cuhajem a Linzmayerem dojde pravděpodobně od příštího ročníku SCWPM k určitým změnám, které ulehčí zařazení (= kategorizaci) vybraných emisí thajských bankovek. Následující tabulka uvádí emise, jichž se chystaná úprava týká. Pro úplnost sdělení opakujeme, že měnovou jednotkou Thajska je 1 baht (= také tical;do roku 1928), dělící se na 100 satangů.

Současné zařazení bankovek uvedených emisí zcela neodpovídá potřebám sběratelů a rovněž nese celou řadu nepřesností a chyb, včetně některých chybějících informací. Podle našeho názoru je potřebné doplnit některé dosti důležité informace, mající zásadní význam pro následující výklad navrhované nové kategorizace některých emisí thajských bankovek.

V prvé řadě se jedná o odlišná označení signatářů bankovek ve smyslu označení funkce, případně postavení v centrální bance (tzv. signum). V historii thajských bankovek je hned několik variant kombinací a samostatných signatur.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

1 - porovnej s označením Minister of the royal treasury

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

2 - u označení Governor of the Bank of Thailand se vyskytuje varianta správná(correctly) a chybná(erroneously)

Mimo výše uvedené signa lze u thajských bankovek zjistit ještě další čtyři možné varianty, které v některých případech nahrazují jedno z označení uvedených výše, především u kombinace v rozsahu signatur 28 – 84 (8), méně pak u signatur 1, 4 a 6.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

3 - červeně označené lokace porovnejte s označením Governor of the Bank of Thailand
4 - červeně označené lokace porovnejte s označením Minister of Finance

Podle našeho názoru spočívá právě v odlišnosti označení signatářů (A) (signum) a pochopitelně společně s lety příslušného signatáře ve funkci (B) potřeba zpracování revize kategorizace nejen u emise ND (1969-1988) Issue, ale také u dvou následujících, kterým se budeme věnovat níže (ND [1978-1981] Issue; ND [1985-1996] Issue) .

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Nemalou ůlohu může u některých bankovek (především u pozdějších emisí) sehrát také lokace signatur (C) ve smyslu, zda jsou loženy nad sebou (above each; AE) nebo vedle sebe (side by side; SBS) - obě varianty signatur se mohou vyskytovat u shodné signatury(Pick#80 & Pick#82) . V této souvisloti si dovolujeme čtenáře a sběratele thajských bankovek upozornit na dva základní literární zdroje. Do roku 2003 je systém bankovek výborně zpracovaný v knize Book Review: Centenary of Thai Banknote (Howard.,A;Vol.6,No 7) a do roku 2011 pak v překrásném díle Somchaia Saeng-ngerna Thai Banknotes Catalogue (272 stran), kterou lze zakoupit prostřednictvím Bank of Thailand (TB - centrální banka Thajska používá ve zkratkách opačný sled písmen - namísto BT je to TB) za 900.00 bahtů nebo zhruba za 24.00$ – 28.00$. Knihu jsem získal od jednoho thajského kolegy sběratele, který neuplatnil přemrštěné poštovné a kniha vyšla na cca 480,-Kč. Text je v thajštině a je doplněn doslovným anglickým překladem.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Pro zajímavost uvádíme bankovku Pick#85 (kopírováno z knihy; strana 165). Tato bankovka nese dle TB označení TB141 a je rozdělena na 9 variant (shodně jako navrhujeme). Současně je každá bankovka doplněna o její cenu na úrovni G, F, XF a UNC.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

V souvislosti s kategorizací thajských bankovek nelze nezmínit vedle výše citované knihy studii The standard reference guide to Thai paper money (Kishore Jhunjhunwalla, Shailendra Bhandare; C&C; 2012; 455 stran). V této publikaci jsou velice cenné informace pro sběratele, kteří se věnují svému koníčku do patřičné šíře.

Vedle námi již uvedených kriterií je v této publikaci poukázáno na problematiku prefixů (= #) thajských bankovek v rámci bankovních serií. Před vysvětlením těchto pojmů si dovolíme v následující tabulce poukázat na kriteria, která SCWPM zcela pomíjí, a která podle našeho názoru musí v kategorizaci thajských bankovek sehrát zásadní úlohu.

Návrh kategorizace emise ND (1969-1988) Issue
Ve zpracování návrhu, který jsme již zaslali do vydavatelství v USA a je v tisku v Thajsku a na Filipínách, jsme vycházeli z několika základních poznatků. Předně jsme se zaměřili na diferenciaci signatur v závislosti na funkčním období toho kterého signatáře. Pokud do rozpětí uváděného ND lze jednoznačně zařadit pouze jednu ze dvou signatur, jedná se o skupinu (kategorii) a. Pokud jsou oba signatáři funkčně aktivní v rozsahu ND, ale nepřesahují rozpětí (např.1975-1980) do dalších roků, jde o skupinu b. Když pak minimálně jeden ze signatářů zasahuje svým funkčním obdobím za hranici rozpětí ND, připisujeme těmto bankovkám skupinu c. Jako d označujeme signaturu sice u konkretní bankovky citovanou, ale oba signatáři byli ve funkci mimo rozpění ND emise (v drtivé´převaze později). Poměrně jednoduchá je záležitost z pohledu signa, když se popisovaných emisí týká výhradně varianta 8. Kategorie signatáře A – E se u bankovek studovaných emisí nevyskytuje. Níže uvádíme zpracovaný návrh kategorizace emise ND (1969 - 1980). Specimen neuvádíme.

KATEGORIZACE ( Kudweis et al.,2013 )
Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)
7 - zahrnutí doplňkových informací do kategorizace bankovek je složitá, ale velice přínosná studijní informace, s kterou je nutné v každém případě kalkulovat

Rozdílná velikost (výše, šířka) konkretního tisku & početní složení seriového čísla(korekce signatur); prefix a serie bankovek
Na tyto okolnosti není ve SCWPM upozorněno. Přitom je to informace dost podstatná, protože má zásadní vliv i na cenu bankovek. Na zahraničních aukcích, především v Thajsku, USA, Kanadě či v Nepálu je diference z pořizovací ceny zřejmá.

Bankovka je popisována ve dvou základních typech (I; II). I. typ bankovky je charakterizovaný 6ti (∑digit) místným sériovým číslem a velkým typem písmen (∆; číslic; 3,16 mm). Současně # bankovek je složen ze dvou číslic.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Druhou variantou bankovky je typ II, který je charakterizován 7 čísly v sérii, malým typem písmen (číslic; 2,85 mm) a # bankovek je složen pouze z jednoho čísla.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)


Prefix (A) bankovek; sériová čísla (B); série thajských bankovek (C) a cena bankovek (D)
Jako prefix (A) označujeme číselný či abecední identit konkrétní bankovky. Domníváme se, že naše definice zcela vypovídá, jak prefix vnímat; jde o číslo (více čísel), které je zpravidla od následujících čísel odděleno tečkou (1) např. bankovky Argentiny, písmenem (2) (nejčastěji) nebo znakem (3) . V případě znaku může být tento lokalizovaný jako první (Berrmudy) místo čísla. Prefix může mít také podobu pouhého písmene (4) nebo sestavy písmen.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Seriová čísla (B) na thajských bankovkách obsahují jednak numerickou a také abecední složku. Obojí je pro evropana poměrně složitá záležitost a bez základní znalosti či alespoň pomoci vhodného translaturu těžko dekódovatelná. Počet sériových čísel za # je u thajských bankovek zpravidla 6, méně často 7.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Série a typy thajských bankovek (C) (pochopitelně se jedná o zcela jinou záležitost, než seriová čísla) je pořadí vydaných bankovek v letech a v počtech. Takto člení jednotlivé emise Thai Banknotes Catalogue a také naše publikace Standard sequencing recipes for 3 Thai series banknote tuto variantu převzala s tím, že SCWPM uvádí pouze velice zjednodušené členění, neodpovídající stavu problematiky (SCWPM uvádí 12 emisí /= série).

Thajské bankovky lze rozdělit do celkem 18 sérií. Série 1 – 16 jsou značeny jako Issue (= vydání ), 1 série jako specimen (= exemplář; speciální vzorek;vydáno 13 bankovek) a 1 série commemorative (= příležitostná; pamětní;vydáno 22 bankovek). Počet bankovek v jednotlivých sériích se pohybuje od 1 (série 10) do 30 (série 9).

Jak jsme již uvedli výše, argumentace k provedení revize dosavadní kategorizace thajských bankovek (nebo alespoň vybraných) je podložena rozdílnou cenou (D) téže bankovky, která je ovlivněna faktory, které jsme nyní zmínili (prefix bankovek; sériová čísla ; série thajských bankovek).

Jako příklad uvádíme bankovku o nominální hodnotě 1000 bahtů z roku 1992 (ND), Pick#92. Byla vydána v rozsahu # 0A – 5A a je signována 8 signaturami (8 variant; v tabulce 1 - 8). SCWVP uvádí zcela chybně signaturu jedinou, číslo 61 a cena v případě UNC je stanovena na 30.00 $.

Problematické emise thajských bankovek (stručný úvod)

Pozn.: je pochopitelné, že na ceně se promítá celá řada okolností; prefix (nejdražší jsou bankovky s # 4A a následujícím nízkým seriovým číslem (do 000444) a signaturou (nejvíce ceněná je kombinace 3 a 7).

Pokud jde o typy bankovek, jedná se o členění (dělení) bankovek buď v rámci jednoho Pick# nebo u bankovek odlišného Pick#, zpravidla navazujících v emisích časově na sebe (2004 – 2005 apod.). Hlediska dělení na typy je různé (detail na A nebo R; forma, velikost sériového čísla atd.).


Autor: Miloš Kudweis | 5. 6. 2013

Komentáře

Poděkování

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist