Atypický pražský groš s menom Karola IV.


Pražské groše Karola IV. nie sú na Slovensku zberateľsky veľmi vyhľadávané a numizmatickú verejnosť zaujímajú väčšinou iba ako súčasť nálezov. Aj u nás sa však nájdu zberatelia pražských grošov, ktorí sa venujú bádaniu aj v tejto oblasti. V Čechách sa problematike venuje viacero autorov a neustále sa dopĺňajú a aktualizujú výsledky bádania v rámci typológie a chronológie grošov Karola IV. Najnovšie sa typológii Karolových grošov venuje V. Pinta (2010), ktorý rozoznáva celkovo 5 základných typov týchto mincí, ktoré sa delia na varianty a subvarianty. Základný typ je označovaný rímskou číslicou, variant (variant obrazový) je označovaný malým tlačeným písmenom a subvariant (variant opisový) je označovaný rímskou číslicou. Tento systém bol vypracovaný ešte J. Háskovou (1971) pri popise grošov Vladislava Jagelovského a Ľudovíta Jagelovského a veľmi úspešne ho využil J. Hána (2003) pri podrobnej typológii a chronológii grošov Václava IV.

Autorovi príspevku sa pri dopĺňaní zbierkového fondu dostal do ruky zaujímavý pražský groš Karola IV., ktorý nesie výraznú anomáliu v kresbe koruny, ktorá doteraz na grošoch Karola IV. nebola pozorovaná. Všetky pražské groše staršieho obdobia mali na spodnej časti strednej ľalie vyrastajúcej z čelenky koruny výraznú perlu, na našom groši táto perla chýba. Perly v spodnej časti ľalie sú súčasťou heraldickej koruny aj na grošoch Karolovho syna Václava IV., preto je absencia perly v ľalii na našom veľmi zaujímavá. Pri bližšom pozorovaní sa zdá nepravdepodobné že by sa jednalo o nedorazenie, nakoľko spodná časť koruny je veľmi hlboko dorazená.

Pri našom groši sa jedná o Pintov typ V.c/3. Typ V. variant c sa vyznačuje zásadnou zmenou rozdeľovacích znamienok medzi KAROLVS PRIMVS, dva šikmé nad sebou uložené krížiky definitívne nahrádzajú dutý krúžok. Pinta pri variante c typu V. uvádza 5 typov korún a jeho koruna č. 4 je vykreslená bez perly na spodnej časti strednej ľalie. Doteraz však nebol groš Karola IV. s absenciou perly na strednej ľalie publikovaný, preto je náš groš veľmi zaujímavý.

Atypický pražský groš s menom Karola IV.
Obr. 1. Perokresba klasickej koruny typu V. a koruny bez perly v spodnej časti strednej ľalie

Atypický pražský groš s menom Karola IV.
Obr. 2. Čechy, Kutná Hora, Karol IV., pražský groš. AG. 2,64 g, priemer 28 mm. Súkromná zbierka.

Sám Pinta korunu bez perly na strednej ľalii uvádza až vo svojej poslednej typológii, vo svojej predchádzajúcej štúdii o grošoch Karola IV. (2005) ešte túto korunu nespomína, s najväčšou pravdepodobnosťou ju ešte nepozná.

Z uvedeného vyplýva, že grošov s týmto defektom je veľmi málo. Dá sa teda predpokladať, že sa nejedná o samostatný obrazový variant, ale len o ryteckú chybu. (HÁNA 2007, 91-93) Rytec razidiel pravdepodobne urobil chybu a nenaznačil perlu v strednej ľalii a túto chybu si všimol až kontrolór pri výstupnej kontrole. Razidlo mohlo byť považované za chybné a je pravdepodobné, že bolo stiahnuté zo šmitny. Určitý počet grošov však týmto razidlom bol vyrazený, preto sa pravdepodobne v budúcnosti objaví viac grošov s touto anomáliou. Je dokonca možné, že razidlo slúžilo až do doby keď už bolo zničené a teda nepoužiteľné na ďalšiu razbu, v tom prípade sa dá predpokladať viac dochovaných kusov mincí s týmto defektom, čo možno ukáže budúcnosť.

LITERATÚRA:
HÁSKOVÁ, J. 1971: Pražské groše z let 1471 – 1526. Vladislav II. – Ludvík I. Hradec Králové.

HÁNA, J. 2003: Pražské groše Václava IV. z let 1378-1419. Plzeň.

HÁNA, J. 2007: Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století. Klatovy.

PINTA, V. 2010: KAROLVS PRIMVS GROSSI PRAGENSES. Nejnovější typologický a chronologický rozbor pražských grošů Karla IV. Mince & Bankovky, 80-97.

PINTA, V. 2005: Pražské groše z let 1471 – 1526. Vladislav II. – Ludvík I. Hradec Králové.


Autor: Aleš Švec | 6. 2. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist